Stadgar för Operakonstens Vänner i Skåne


            Reviderade stadgar, antagna vid föreningens ordinarie årsmöte 2017-02-18
            och vid ett extra föreningsmöte 2017-03-13.


§ 1     Operakonstens Vänner i Skåne är en opolitisk sammanslutning av operaintresserade.

            Föreningens syfte är:

            • att verka för ökat intresse för och fördjupad insikt om operakonsten
            • att påverka de organ som planerar och administrerar det skånska utbudet

§ 2       Medlemskap i föreningen kan vinnas av den som ansluter sig till de i § 1 angivna målen och som
            erlägger fastställd årsavgift.
            Årsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Medlem som ej erlagt innevarande års medlemsavgift
            senast 30 juni kan förlora sitt medlemskap
            Hedersmedlem kan utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. Hedersmedlem kan den bli som på ett
            synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens syften eller bidragit till operakonstens utveckling.

§ 3       Verksamheten består av:

            a) årsmöte
            b) Föreläsningar och andra sammankomster med operaanknytning, film- och videovisningar,
                 operabesök i in- och utland samt seminarier,
            c) Utdelning av ORFEUS-statyetten enligt § 9 samt
            d) Val av OVIS-röststipendiater enligt § 10.


§ 4       Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör,
            sekreterare och två – tre andra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen kan inom sig utse
            ett arbetsutskott med beslutanderätt i brådskande ärenden av mindre betydelse.
            Styrelsen väljs av årsmötet och sammanträder på kallelse av ordföranden eller då två (2)
            styrelseledamöter så begär.
            Styrelsens sammanträden protokollförs.
            Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt vid förfall för dessa av
            sekreteraren i förening med en annan styrelseledamot.


§ 5      Ordföranden leder styrelsens sammanträden och fördelar arbetsuppgifterna mellan ledamöterna.
            För att handlägga speciella ärenden får styrelsen rätt att tillsätta särskilda kommittéer. Dessa bereder
            ärenden åt styrelsen men har inte beslutanderätt.
            Styrelsen är beslutmässig när minst 4 av ledamöterna är närvarande. För beslut fordras enkel majoritet.
            Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder. Suppleanter deltar i styrelsens överläggningar.


§ 6      Föreningen håller årsmöte senast under februari. Till årsmötet skall kallelse skickas ut minst två
            veckor i förväg. Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:

            •     Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
            •     Val av ordförande och sekreterare för mötet jämte rösträknare och justeringspersoner för mötet
            •     Styrelsens verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redovisning
            •     Revisorernas berättelse
            •     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
            •     Val av:
                    a)     Ordförande för två år
                    b)     Kassör för två år
                    c)     Fyra – fem ordinarie ledamöter för ett år
                    d)     Två suppleanter för ett år
                    e) Två revisorer för ett år
                    f) En revisorssuppleant för ett år
                    g) Valberedning på två personer för ett år (första namn är sammankallande)
                    h) En suppleant till valberedningen för ett år
            •     Fastställande av årsavgift
            •     Övriga frågor

            Årsmötet behöver inte behandla av medlemmar väckta frågor som anmälts till styrelsen senare än sju
            dagar före årsmötet. Om sådan fråga tas upp till behandling fordras ¾ majoritet för beslut.


§ 7      Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar så begär.
            Extra föreningsmöte får endast behandla fråga som föranlett sammanträdet.


§ 8       Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår. Beslut i ekonomisk fråga kan inte fattas av årsmötet
            utan att styrelsen först behandlat frågan.


§ 9       Föreningen kan – när så anses lämpligt- belöna en framstående operaprestation i Skåne. Såväl sångare
            som övriga i produktionen delaktiga kan ifrågakomma liksom hel operaensemble.
            Kandidater föreslås av föreningsmedlemmar eller styrelsen varefter styrelsen nominerar och utser
            ORFEUS-vinnare.
            Utmärkelsen består av en statyett – ORFEUS – skapad av konstnären Thure Thörn. ORFEUS-vinnare
            kan belönas mer än en gång.


§ 10    För att uppmuntra sångstuderande kan föreningen anordna en sångtävling (OVIS-rösten). Vinsten är
            penningstipendier för ytterligare sångutbildning. Styrelsen fastställer stipendiernas storlek. Rätt att
            delta i tävlingen har sångstuderande med anknytning till Skåne. Tidigare Ovis-röstvinnare får inte
            delta på nytt. De sökande skall skriftligen anmäla sig till styrelsen. Styrelsen utser en jury som
            bedömer de sökandes prestationer och nominerar dem som går vidare till finalen. Denna äger rum vid
            ett medlemsmöte. Vinnaren av OVIS-rösten utses av juryn. Ett särskilt publikpris röstas fram av
            närvarande medlemmar. Styrelsen fastställer närmare regler för deltagande i tävlingen.


§ 11     Föreningen kan inte upplöses så länge minst 25 medlemmar förklarat sig villiga att upprätthålla
            verksamheten.
            Om föreningen upplösas skall behållningen användas till operakonstens främjande i Skåne.


§ 12    Förslag till ändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Förslag
            till stadgeändring skall sändas ut till medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet. För beslut i
            stadgefrågor fordras ¾ majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det första skall
            vara årsmötet.