Stadgar

          Stadgar för Operakonstens Vänner i Skåne

Reviderade stadgar, antagna vid föreningens ordinarie årsmöte 2017-02-18 och vid ett extra föreningsmöte 2017-03-13.                                    

§ 1         Operakonstens Vänner i Skåne är en opolitisk sammanslutning av operaintresserade.

              Föreningens syfte är:

 • att verka för ökat intresse för och fördjupad insikt om operakonsten
 • att påverka de organ som planerar och administrerar det skånska utbudet

§ 2          Medlemskap i föreningen kan vinnas av den som ansluter sig till de i § 1 angivna målen och som erlägger fastställd årsavgift. Årsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Medlem som ej erlagt innevarande års medlemsavgift senast 30 juni kan förlora sitt medlemskap.

Hedersmedlem kan utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. Hedersmedlem kan den bli som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens syften eller bidragit till operakonstens utveckling.

§ 3         Verksamheten består av:

 1. Årsmöte
 2. Föreläsningar och andra sammankomster med operaanknytning, film- och videovisningar, operabesök i in- och utland samt seminarier,
 3. Utdelning av ORFEUS-statyetten enligt § 9 samt
 4. Val av OVIS-röststipendiater enligt § 10.

§ 4          Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och två – tre andra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med beslutanderätt i brådskande ärenden av mindre betydelse.

Styrelsen väljs av årsmötet och sammanträder på kallelse av ordföranden eller då två (2) styrelseledamöter så begär.

Styrelsens sammanträden protokollförs.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt vid förfall för dessa av sekreteraren i förening med en annan styrelseledamot.

§ 5          Ordföranden leder styrelsens sammanträden och fördelar arbetsuppgifterna mellan ledamöterna. För att handlägga speciella ärenden får styrelsen rätt att tillsätta särskilda kommittéer. Dessa bereder ärenden åt styrelsen men har inte beslutanderätt.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 av ledamöterna är närvarande. För beslut fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder. Suppleanter deltar i sty-relsens överläggningar.                                                                                                                                                

§ 6          Föreningen håller årsmöte senast under februari. Till årsmötet skall kallelse skickas ut minst två       veckor i förväg. Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:

 • Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet jämte rösträknare och justeringspersoner för mötet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av:
  • Ordförande för två år
  • Kassör för två år
  • Fyra – fem ordinarie ledamöter för ett år
  • Två suppleanter för ett år
  • Två revisorer för ett år
  • En revisorssuppleant för ett år
  • Valberedning på två personer för ett år (första namn är sammankallande)
  • En suppleant till valberedningen för ett år
 • Fastställande av årsavgift
 • Övriga frågor

Årsmötet behöver inte behandla av medlemmar väckta frågor som anmälts till styrelsen senare än sju dagar före årsmötet. Om sådan fråga tas upp till behandling fordras ¾ majoritet för beslut.

§ 7          Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar så begär. Extra föreningsmöte får endast behandla fråga som föranlett sammanträdet.

§ 8          Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår. Beslut i ekonomisk fråga kan inte fattas av årsmötet utan att styrelsen först behandlat frågan.

§ 9          Föreningen kan – när så anses lämpligt- belöna en framstående operaprestation i Skåne. Såväl sångare som övriga i produktionen delaktiga kan ifrågakomma liksom hel operaensemble.

Kandidater föreslås av föreningsmedlemmar eller styrelsen varefter styrelsen nominerar och utser ORFEUS-vinnare.

Utmärkelsen består av en statyett – ORFEUS – skapad av konstnären Thure Thörn. ORFEUS-vinnare kan belönas mer än en gång.

§ 10        För att uppmuntra sångstuderande kan föreningen anordna en sångtävling (OVIS-rösten). Vinsten är penningstipendier för ytterligare sångutbildning. Styrelsen fastställer stipendiernas storlek. Rätt att delta i tävlingen har sångstuderande med anknytning till Skåne. Tidigare Ovis-röstvinnare får inte delta på nytt. De sökande skall skriftligen anmäla sig till styrelsen. Styrelsen utser en jury som bedömer de sökandes prestationer och nominerar dem som går vidare till finalen. Denna äger rum vid ett medlemsmöte. Vinnaren av OVIS-rösten utses av juryn. Ett särskilt publikpris röstas fram av närvarande medlemmar. Styrelsen fastställer närmare regler för deltagande i tävlingen.

§ 11        Föreningen kan inte upplöses så länge minst 25 medlemmar förklarat sig villiga att upprätthålla verksamheten.

Om föreningen upplösas skall behållningen användas till operakonstens främjande i Skåne.

§ 12        Förslag till ändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Förslag till stadgeändring skall sändas ut till medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet. För beslut i stadgefrågor fordras ¾ majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det första skall vara årsmötet.