Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsåret 21-01-01 – 21-12-31.

Styrelse

Ordförande: Kristina Holmqvist

Vice ordförande: Kjell Björk

Kassör: Christina Heintz

Sekreterare: Brita Nilsson

Övriga ledamöter: Maj Ekman och Jan Gunnerdal

Suppleanter: Kerstin Falk och Leif Rilfors

Valberedning

Christina Olin och Anna Natt och Dag

Suppleant: Ingrid Wäälma

Revisorer

Bengt Andersson och Alf Nilsson

Suppleant: Thomas Davy

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten konstituerande inkluderat.

Årsmöte

Årsmötet genomfördes, på grund av pandemin, genom poströstning den 22 februari 2021 på Korsörvägen 22 B, Malmö.

Antalet medlemmar

Medlemsantalet i OVIS 21-12-31 var 234 personer.

Samma tid 2020 var det 267 personer.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften har varit 250 kronor.

Verksamhet

Under 2021 har det arrangerats 10 aktiviteter av olika slag.

Upptaktsmöte

Den 6 september med sång av Joachim Larsson och ackompanjemang av Markus Kvint. 58 del-tagare,

Föreläsningar

På grund av pandemin genomfördes inga föreläsningar under tiden januari – augusti.

Den 27 september föreläste Jörgen Oldbring om Charles Gounods ”Faust”. 30 deltagare.

Den 11 oktober föreläste Jan Mark om Benjamin Brittens ”En midsommarnattsdröm”. 44 deltagare.

Den 1 november föreläste Nils-Göran Olve om ”Svenska Radiooperetter”. 30 deltagare.

Den 29 november föreläste Bo Rydnert om Richard Wagners ”Ragnarök”. 29 deltagare.

Operabesök

Köpenhamn: ”Faust” 22  deltagare.

Malmö: ”En midsommarnattsdröm” 35 deltagare.

Göteborg: ”Ragnarök” 16 deltagare.

Operaresa

Hamburg: Staatsoper och Elbphilharmonien inställd.

Seminarium

Inställt på grund av pandemin.

OVIS-rösten

OVIS-rösten genomfördes den 7 och 8 november. Till finalen kom, med antalet gäster inkluderade, 37 personer.

Orfeusfesten

Orfeusfesten hölls den 20 november som ett försenat 40-årsjubileum. Antalet deltagare var 47 stycken.

Stipendier

Torsten Tegstams stipendium delades inte ut 2021.

Margit och Elis Anderssons stipendium ”Vitabystipendiet” delades ej heller ut 2021.

Sammanfattning av verksamheten

Med anledning av rådande pandemi blev det nödvändigt för styrelsen att ställa in ett stort antal aktiviteter som de planerade operabesöken ”Parsifal” och ”Cosi fan tutte” i  Köpen-hamn, ”Nabucco” i Göteborg och ”Fallet Makropulos” i Malmö. Likaså ställdes baletten ”Napoli” i Köpenhamn in. Sammaledes med Erik Graunes seminarium.

Årsmöte kunde inte hållas på vanligt sätt på ”Gulan” utan genomfördes med poströstning på Korsörvägen 22 B, Malmö.

Den planerade resan till Hamburg den 14 -16 maj blev avbokad.

Ett stort problem under första halvan av året var lokalfrågan både för styrelsemöten och samman-komster. Vissa lokaler kunde direkt avskrivas av ekonomiska skäl, avsaknad av teknisk utrustning för föreläsningar eller nedstängning på grund av pandemin. Ganska snabbt löstes problemet med lokalen för styrelsemötena och när väl restriktionerna släpptes i september fick vi möjlighet att använda Dammfrigården, inte helt idealisk, men dock användbar.
Under året har OVIS fått en ny modern hemsida ovis.nu vilket är mycket positivt för att nå ut och förhoppningsvis kunna värva nya medlemmar. OVIS har också en ny e-postadress: info@ovis.nu.

Ett antal ”snabbutskick” med speciellt viktig information och medlemsblad har under året skickats ut digitalt. Till de medlemmar som saknar e-postadress skickas dessa brevledes.

I och med att verksamheten med föreläsningarna kom igång igen, beslutade styrelsen att öppna ett Swish-konto för att underlätta för medlemmarna att betala entréavgiften.

Efter det att restriktionerna släpptes har vi, glädjande nog, kunnat ha en nära nog normal verksam-het med upptaktsmöte, föreläsningar och operabesök. Även OVIS-rösten kunde vi genomföra när vi fick tillgång till ”Gulan”, för provsjungningarna, mot att vi strikt följde Operans restriktioner. Anta-let anmälda sångare var 9 stycken av vilka 6 stycken gick vidare till finalen som hölls i  S:ta Maria församlingshem. Efter juryns överläggning utsågs mezzosopranen Mathilda Bryngelsson som vinnare av OVIS-rösten. Publikens pris gick till sopranen Ella Morin.

Översiktlig summering av OVIS ekonomi

Antalet medlemmar har sjunkit vilket har påverkat intäkterna. Vi har tacksamt erhållit några generösa penninggåvor från medlemmar.

Årsmötet hölls genom poströstning vilket medförde en ökad portokostnad, då alla handlingar skickades ut till alla medlemmar tillsammans med ett frankerat svarskuvert. Styrelsen satsade lite extra på upptaktsmötet med sång och musik på Annebergsgården. OVIS-rösten genomfördes och stipendierna har betalts ut. Dock ökades kostnaderna för underhållningen på Orfeusfesten, då vinnarna av OVIS-rösten, som brukar sjunga, var uppbokade på annat håll.

En stor besparing har gjorts på medlemsbladet, då det har sänts ut via epost till alla som har sådan. De som saknar epostadress eller av andra anledningar inte kan läsa epostutskicken får dessa skickade till sig i pappersform.

Resultatet är negativt vilket beror på utbetalningen av OVIS-stipendierna samt den extra kostnaden för underhållningen på Orfeusfesten.

Slutord

OVIS-året slutar med en positiv känsla efter höstens verksamhet. Denna känsla tar vi med oss till kommande år som vi inte vet någonting om med tanke på det allestädes närvarande coronaviruset.

Malmö i januari 2022.